Rīgas Tehniskās universitātes bērnu un jauniešu zinātkāres centrs FUTURIMO RĪGA
iekšējie kārtības noteikumi

Futurimo Rīga ir Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāres centrs, kas atrodas Rīgā, Āgenskalnā, Meža ielā 1, k6. Zinātkāres centrā iespējams uzzināt, kā darbojas pasaule, kādi ir dabaszinātņu likumi un kā inženierzinātnes un tehnoloģijas jau tagad un nākotnē uzlabos cilvēku dzīvi. Zinātkāres centrā ir trīs ekspozīciju zāles, divas laboratorijas un viena kino un zinātnes šova telpa.

Vispārīgie noteikumi zinātkāres centrā FUTURIMO RĪGA

 1. Iekšējie kārtības noteikumi nosaka zinātkāres centra Futurimo Rīga apmeklēšanas kārtību.
 2. Apmeklētāju pienākums ir ievērot zinātkāres centra Futurimo Rīga iekšējās kārtības noteikumus un personāla norādījumus.
 3. Apmeklētājiem zinātkāres centrs Futurimo Rīga pieejams darba laikā, kas ir publiski izziņots tīmekļa vietnē https://futurimo.lv/biletes/ un pie zinātkāres centrs Futurimo Rīga ieejas durvīm. Jebkuras izmaiņas darba laikā un ierobežojumiem telpu izmantošanā tiek publiskotas norādītajā vietnē. Ārpus darba laika apmeklētāju vai citu pakalpojumu klientu atrašanās telpās iespējama tikai organizētu pasākumu laikā vai iepriekš saskaņojot ar zinātkāres centrs Futurimo Rīga vadību.
 4. Ieeja telpās tiek pārtraukta 30 minūtes pirms darba laika beigām. Nepieciešamības gadījumā zinātkāres centra Futurimo Rīga peronāls atgādina apmeklētājiem par darba laika beigām un aicina atstāt telpas.
 5. Zinātkāres centra Futurimo Rīga eksponātu apmeklētājiem ir pienākums iegādāties un saglabāt līdz apmeklējuma beigām ieejas biļeti. Pēc pieprasījuma iegādātā ieejas biļete ir jāuzrāda Zinātkāres centra Futurimo Rīga personālam. Iegādātā biļete ir izmantojama vienai apmeklējuma reizei.
 6. Iegādājoties zinātkāres centra Futurimo Rīga ieejas biļeti, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar zinātkāres centra Futurimo Rīga iekšējiem kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 7. Zinātkāres centrs Rīga ir piemērots visa vecuma personām, sākot no pirmskolas vecuma bērniem.
 8. Zinātkāres centra Futurimo Rīga ir pieejama garderobes telpa, kurā iespējams novietot virsdrēbes un atstāt personīgās mantas. Zinātkāres centra Futurimo Rīga personāls neatbild par personīgajām mantām, kuras atstātas garderobes telpā.
 9. Vecāki vai aizbildņi ir atbildīgi par bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem, to ievērošanas nodrošināšanu, kā arī bērnu rīcību un pieskatīšanu zinātkāres centrā Futurimo Rīga, eksponātu izmantošanas laikā atrodoties pārskatāmā attālumā no bērna.
 10. Grupu apmeklējumi notiek grupas vadītāja pavadībā, kas uzņemas atbildību par šo noteikumu ievērošanu, grupas drošību un veselību zinātkāres centrā Futurimo Rīga.
 11. Apmeklētāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 30 personas, ja tiek pieteikta ekskursija vai nodarbība. Skolēnu grupām vēlams nodrošināt vienas pieaugušas personas pavadību uz katriem 10 pamatskolas skolēniem vai 15–30 vidusskolēniem.
 12. Atbildību par nepilngadīgām personām pilnībā uzņemas pilngadīgās personas (vecāki, pavadošās personas, personu likumiskie pārstāvji), kuras tās pavada zinātkāres centra Futurimo Rīga telpās.
 13. Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret zinātkāres centra Futurimo Rīga personālu un citiem apmeklētājiem, kā arī zinātkāres centra Futurimo Rīga inventāru un ekspozīciju.
 14. Apmeklētājiem ir jāievēro rindas kārtība pie zinātkāres centra Futurimo Rīga eksponātiem.
 15. Personām ar kustību traucējumiem ekspozīcijā atļauts pārvietoties ratiņkrēslā.
 16. Vecākiem ar zīdaiņiem atļauts pārvietoties ekspozīcijā ar bērnu ratiņiem, saudzīgi izturoties pret pie zinātkāres centra Futurimo Rīga ekspozīciju un izstāžu aprīkojumu un koplietošanas inventāru.
 17. Ievērot izvietotās drošības zīmes telpās.
 18. Par darba aizsardzības prasību informēšanu un ievērošanu zinātnes šovos, radošajās darbnīcās, laboratorijas darbu un tamlīdzīgu pasākumu laikā, ir atbildīgi pasākuma vadītāji. Ja pasākuma vadītājs ir noteicis, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.
 19. Sliktas pašsajūtas gadījumā nekavējoties, par to informēt savu pavadošo personu vai zinātkāres centra Futurimo Rīga personālu.

Zinātkāres centrā FUTURIMO RĪGA telpās aizliegts

 1. Ienest ieročus, šaujamieročus, eksplozīvas, uzliesmojošas vielas, narkotiskās vielas (t.sk., šļirces) un citus asus priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību.
 2. Ienest lietussargus, balonus, dronus, skrituļslidas, skrituļdēļus, skrejriteņus, velosipēdus, liela izmēra bagāžu: koferus, ceļojumu somas, mugursomas. Šādus priekšmetus iespējams atstāt zinātkāres centrā Futurimo Rīga garderobes telpā.
 3. Ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot asistentus suņus-pavadoņus, kuri pavada personas ar funkcionāliem ierobežojumiem (suni var izmantot par suni pavadoni vai suni asistentu, ja suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība, kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 959 “Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās”), un dzīvniekus, kuru klātbūtne pasākumu laikā saskaņota ar zinātkāres centrā Futurimo Rīga vadību; 
 4. Smēķēt ( t.sk., elektroniskās cigaretes) iekštelpās un tuvāk par 10m no visām zinātkāres centrā Futurimo Rīga ieejām. 
 5. Atrasties telpās alkohola vai citu narkotisku vielu reibumā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas.
 6. Aizliegts ēst, dzert zinātkāres centrā Futurimo Rīga telpās.
 7. Izmest atkritumus tiem neparedzētās vietās.
 8. Aiztikt, pārvietot vai apgāzt telpu iekārtojuma priekšmetus.
 9. Pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem.
 10. Bojāt telpu dekoratīvo apdari un grīdas segumu, bez atļaujas atvērt logus un durvis.
 11. Bojāt (skrāpēt, raustīt, dauzīt, apzīmēt, kāpt virsū u.tml.) zinātkāres centrā Futurimo Rīga inventāru, ekspozīcijas, aprīkojumu un citus priekšmetus.
 12. Skriet, grūstīties, slidināties, sēdēt uz kāpnēm, kāpt uz galdiem, trokšņot, spļaudīties un tamlīdzīgi traucēt un necienīgi izturēties pret pārējiem apmeklētājiem.
 13. Nedrīkst kāpt uz paaugstinājuma, kuram nav uzstādītas margas.
 14. Nepamatoti traucēt zinātkāres centrā Futurimo Rīga personālu, to tiešo darba pienākumu izpildes laikā vai novērst to uzmanību;
 15. Aizskart vai draudēt citiem apmeklētājiem un zinātkāres centra Futurimo Rīga personālam.
 16. Bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces.
 17. Atrasties telpās, kas attiecīgā brīdī nav paredzētas konkrētā pasākuma programmā;
 18. Bez atļaujas veikt profesionālu fotografēšanu, filmēšanu, radio vai televīzijas ierakstīšanu;

Zinātkāres centrā FUTURIMO RĪGA noslēguma noteikumi

 1. Pirms ekskursijas vai nodarbības sākuma fotografēšanās ekskursijas vai nodarbības laikā grupu vadītājiem (skolotāji, gidi u.tml.) jāsaskaņo ar zinātkāres centra Futurimo Rīga ekskursiju un nodarbību vadītāju.
 2. Profesionāla fotografēšana, foto sesijas, fotografēšana ar rekvizītiem un tērpos (tai skaitā privātām vajadzībām) un filmēšana ir atļauta tikai ar zinātkāres centra Futurimo Rīga vadītāja atļauju.
 3. Zinātkāres centrā Futurimo tiek veikta videonovērošana ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.
 4. Zinātkāres centra Futurimo Rīga personālam ir tiesības un pienākums aizrādīt apmeklētājiem, ja tiek pārkāpti iekšējie kārtības noteikumi vai tiek apdraudēta personu dzīvība un veselība.
 5. Iekšējo kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, zinātkāres centra Futurimo Rīga personālam ir tiesības apmeklētāju izraidīt no zinātkāres centra Futurimo Rīga telpām un , ja nepieciešams iesaistīt Valsts vai Pašvaldības policijas amatpersonas.
 6. Ar apmeklētāja piekrišanu Zinātkāres centrā Futurimo Rīga personālam ir tiesības pārbaudīt aizdomīgus priekšmetus, pārmeklēt apmeklētāju somas, kas rada aizdomas par aizliegtu priekšmetu vai vielu esamību.
 7. Zaudējumus, kas radušies iekšējo kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā, sedz persona, kas norādīta kā atbildīgā persona par konkrēto pasākumu, vai persona, kas šos zaudējumus radījusi, vai attiecīgās nepilngadīgās personas pavadonis vai likumiskais pārstāvis. Šādā gadījumā zinātkāres centrā Futurimo Rīga personāls ir tiesīgs pieprasīt personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, lai sastādītu abpusēju aktu par radītajiem zaudējumiem un, lai varētu nosūtīt rēķinu par konstatēto zaudējumu atlīdzināšanu.
 8. Zinātkāres centrā Futurimo Rīga neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkādu iemeslu dēļ nodarīts bez uzraudzības atstātām apmeklētāju personīgajām mantām.
 9. Par jebkuru negadījumu, t.sk. zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu vai dažāda veida draudiem (piem., aizdomīgu bezsaimnieka priekšmetu atrašanu), zinātkāres centrā Futurimo Rīga telpās nekavējoties jāpaziņo zinātkāres centrā Futurimo Rīga informācijas punkta administratoram pirmajā stāvā vai jebkuram no personāla.
 10. Lai saņemtu pazaudētos priekšmetus, kas atrasti zinātkāres centrā Futurimo Rīga telpās, jāvēršas pie informācijas punkta administratora pirmajā stāvā. Nozaudētie priekšmeti zinātkāres centrā Futurimo Rīga tiek glabāti vienu mēnesi.
 11. Zinātkāres centrā Futurimo Rīga neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.
 12. Trauksmes paziņojuma gadījumā apmeklētājiem, saglabājot mieru, nekavējoties jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un zinātkāres centrā Futurimo Rīga personāla norādēm.